Stowarzyszenie

Śląskie Zakłady Sztuki

 

 

CELE STATUTOWE:

 • ORGANIZOWANIE PRZEDSIEWZIEC O CHARAKTERZE KULTURALNO-ARTYSTYCZNYM
 • PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI ARTYSTYCZNEJ, KULTURALNEJ ORAZ EDUKACYJNEJ
 • ZRZESZANIE OSÓB ZAINTERESOWANYCH POWSTAWANIEM, PREZENTOWANIEM I PROMOCJA NOWYCH IDEI ORAZ FORM KREACJI I EKSPRESJI ARTYSTYCZNEJ A TAKZE KULTURALNEJ
 • KREOWANIE NA TERENIE GÓRNEGO SLASKA, A W SZCZEGÓLNOSCI W TYCHACH SRODOWISKA ARTYSTYCZNEGO ORAZ STWORZENIE AKTYWNEGO OSRODKA TWÓRCZEGO -STANOWIACEGO MIEJSCE POWSTANIA, EKSPONOWANIA I KONFRONTACJI NOWATORSKICH DZIAŁAN ARTYSTYCZNYCH TWÓRCÓW Z KRAJU I Z ZAGRANICY. -OTWARTEGO NA RÓZNORODNE POSTAWY TWÓRCZE
 •      statut

  STATUT STOWARZYSZENIA ŚLASKIE ZAKŁADY SZTUKI

  Rozdział 1

  Postanowienia ogólne

  § 1

  Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Śląskie Zakłady Sztuki i nazywane będzie dalej stowarzyszeniem.

  § 2

  Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

  § 3

  Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Tychy.

  § 4

  1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach, zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz statutem stowarzyszenia.

  2. Stowarzyszenie ma osobowość prawną.

  3. Stowarzyszenie może realizować cele zgodne z artykułem 4 (pkt. 3 i 13) dotyczącym sfery zadań publicznych, zawartym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. po wpisaniu na listę organizacji pożytku publicznego.

  § 5

  1. Stowarzyszenie może współdziałać z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami o podobnym zakresie działania oraz może być członkiem takich organizacji.

  2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów zwyczajnych członków stowarzyszenia.

  § 6

  Stowarzyszenie jest dobrowolnym i samorządnym związkiem osób zainteresowanych powstawaniem, prezentowaniem i promocją nowych i wartościowych faktów artystycznych, z różnych dziedzin, kierunków i zakresów sztuki, skupiającym twórców, krytyków i historyków sztuki, organizatorów działań i prezentacji artystycznych oraz inne osoby pragnące kształtować współczesne życie artystyczne.

  § 7

  Stowarzyszenie jest społeczną reprezentacją swoich członków oraz osób wspierających. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudnić pracowników.

  § 8

  Podstawowe cele stowarzyszenia:

  1. organizowanie przedsięwzięć o charakterze kulturalno-artystycznym.

  2. prowadzenie działalności artystycznej, kulturalnej oraz edukacyjnej.

  3. zrzeszanie osób zainteresowanych powstawaniem, prezentowaniem i promocją nowych idei oraz form kreacji i ekspresji artystycznej a także kulturalnej.

  4. kreowanie na terenie Górnego Śląska, a w szczególności w Tychach środowiska artystycznego oraz stworzenie aktywnego ośrodka twórczego:

   1. stanowiącego miejsce powstania, eksponowania i konfrontacji nowatorskich działań artystycznych twórców z kraju i z zagranicy,

   2. otwartego na różnorodne postawy twórcze,

   3. prezentującego dokonania awangardy, klasyki i klasyki awangardy sztuki polskiej i światowej,

   4. dokumentującego aktualne działania członków stowarzyszenia,

   5. współpracującego z innymi ośrodkami i środowiskami artystycznymi w kraju i zagranicą,

   6. promującego działalność artystyczną,

   7. kształtującego współczesne życie artystyczne społeczności lokalnej ale i krajowej.

  5. Wspieranie członków stowarzyszenia w realizacji zamierzeń artystycznych.

  § 9

  Cele realizowane będą poprzez:

  1. Organizowanie działań artystycznych: przygotowywanie wystaw, pokazów, projekcji, spektakli, koncertów, przeprowadzanie warsztatów artystycznych, spotkań, sympozjów dotyczących sztuki, prowadzenie galerii, stworzenie ośrodka artystycznego w siedzibie stowarzyszenia.

  2. Dokumentowanie prowadzonych działań artystycznych w formie fotografii, filmu, nagrań, wydawnictw; prowadzenie działalności wydawniczej dokumentującej i promującej dokonania twórców.

  3. Współpracę z innymi instytucjami, ośrodkami i organizacjami artystycznymi w mieście, regionie, w kraju i na świecie.

  4. Współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi instytucjami pozarządowymi w zakresie:

   1. stwarzania warunków ułatwiających powstawanie sztuki,

   2. kształtowania opinii o potrzebie i znaczeniu aktywności artystycznej,

   3. występowania w sprawach wspierania statutowych celów,

   4. przyznawania stypendiów twórczych oraz dotacji przeznaczonych na realizacje zamierzeń członków stowarzyszenia

  5. Współpracę ze środkami masowego przekazu w sprawach dotyczących popularyzacji i promocji działań stowarzyszenia.

  6. Podejmowanie inicjatyw gospodarczych w celu pozyskania środków na działalność statutową stowarzyszenia.

  7. Podejmowanie innych inicjatyw w celu pozyskania środków na działalność stowarzyszenia.

  Rozdział 2

  Członkowie stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

  § 10

  Członkowstwo w stowarzyszeniu może być zwyczajne, wspierające lub honorowe.  § 11

  1. Zwyczajnym członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która uznaje założenia programowe i postanowienia statutu stowarzyszenia.

  2. Przyjęcie osoby w poczet członków stowarzyszenia następuje na wniosek trzech wprowadzających członków stowarzyszenia, w drodze uchwały Zarządu.

  § 12

  1. Wspierającym członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, instytucja, organizacja społeczna oraz organy administracji rządowej i samorządowej, które popierając cele stowarzyszenia deklarują współpracę i pomoc.

  2. Przyjęcie w poczet wspierających członków stowarzyszenia następuje na wniosek trzech członków stowarzyszenia, w drodze uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia.

  § 13

  1. Honorowym członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna, osoba prawna, instytucje, lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej szczególnie zasłużone dla stowarzyszenia lub jego celów.

  2. Przyjęcie w poczet honorowych członków stowarzyszenia następuje na wniosek trzech członków stowarzyszenia, w drodze uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia.

  § 14

  Zwyczajni członkowie stowarzyszenia obowiązani są do:

  1. Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia.

  2. Aktywnego udziału w realizacji zamierzeń organizacyjnych, programowych i finansowych, wynikających z postanowień statutu i uchwał władz stowarzyszenia.

  3. Ponoszenia odpowiedzialności merytorycznej i finansowej za proponowane i realizowane przez siebie w ramach stowarzyszenia przedsięwzięcia na zasadach ustalonych uchwałą Walnego Zebrania Stowarzyszenia przyjętą większością dwóch trzecich głosów nie mniej niż połowy ogólnej liczby zwyczajnych członków stowarzyszenia.

  4. Terminowego opłacania składek, których wysokość określa Walne Zebranie Stowarzyszenia, oraz ponoszenia dobrowolnych innych świadczeń nałożonych uchwałą Walnego Zebrania Stowarzyszenia.

  Członkowie stowarzyszenia wspierający obowiązani są do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia.

  § 15

  Prawa członka stowarzyszenia zwyczajnego obejmują:

  1. Bierne i czynne prawo wyborcze.

  2. Uczestnictwo w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia z prawem głosowania i zgłaszania wniosków.

  3. Uczestniczenia w działalności programowej i gospodarczej stowarzyszenia oraz korzystania z pomocy, świadczeń i urządzeń stowarzyszenia na zasadach określonych uchwałą Walnego Zebrania Stowarzyszenia.

  4. Zrzeszanie się w grupy, zespoły i inne jednostki organizacyjne powołane do realizacji zamierzeń stowarzyszenia.

  § 16

  Wspierający członek stowarzyszenia osobiście lub poprzez swojego przedstawiciela mają prawo korzystać z praw zwyczajnego członka stowarzyszenia, z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

  § 17

  Honorowy członek stowarzyszenia korzysta z wszystkich praw członka zwyczajnego poza biernym i czynnym prawem wyborczym. Zwolniony jest z płacenia składek członkowskich.

  § 18

  Członkowstwo w stowarzyszeniu ustaje w wyniku:

  1. Dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi stowarzyszenia.

  2. Skreślenia z listy członków stowarzyszenia w przypadku:

  1. nieusprawiedliwionego rocznego zalegania ze składkami lub innymi świadczeniami pomimo upomnień,

  2. orzeczenia Komisji Rewizyjnej.

  3. śmierci.

  1. Co do wspierających członków stowarzyszenia - również w przypadku rozwiązania lub likwidacji osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej.

  § 19

  Skreślenie z listy członków stowarzyszenia w przypadkach określonych w § 18 ust. 2 pkt. a, b następuje w wyniku uchwały Komisji Rewizyjnej zatwierdzonej uchwałą Walnego Zebrania Stowarzyszenia podjętą na najbliższym Zebraniu. Skreślenie wchodzi w życie z chwilą podjęcia uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia. W razie braku podjęcia takiej uchwały przez Zebranie, na najbliższym Zebraniu, uchwała Komisji Rewizyjnej traci swą moc.

  Rozdział 3

  Władze Stowarzyszenia

  § 20

  1. Władzami stowarzyszenia są:

    1. Walne Zebranie Stowarzyszenia,

    2. Zarząd,

    3. Komisja Rewizyjna.

  2. Zgodnie z przyjęta terminologią Walne Zebranie Stowarzyszenia jest walnym zebraniem członków stowarzyszenia, zaś Komisja Rewizyjna jest organem nadzoru.

  3. Najwyższą władzą stowarzyszenia jest Walne Zebranie Stowarzyszenia, zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.

  4. Zwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia zwołuje się raz w roku. Walne Zebranie Stowarzyszenia obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad, przyjętego większością dwóch trzecich głosów obecnych na Zebraniu. Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia zwołuje się w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek:

    1. Zarządu,

    2. Komisji Rewizyjnej,

    3. jednej piątej ogólnej liczby członków stowarzyszenia, przy czym liczbę członków stowarzyszenia koniecznych do zwołania Walnego Zebrania Stowarzyszenia zaokrągla się w górę, w razie gdyby ta liczba nie była liczbą naturalną.

  5. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Stowarzyszenia Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed jego terminem. Powiadomienie może nastąpić za pomocą poczty lub poczty elektronicznej, oraz w inny sposób przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Stowarzyszenia.

  6. Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej jednej trzeciej ogólnej liczby członków. W razie gdyby jedna trzecia nie była liczbą naturalną, zaokrągla się ją w górę.

  7. Dopuszczalne jest prowadzenie obrad za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na zasadach określonych regulaminem obrad.

  8. Dopuszczalne jest głosowanie przez pełnomocnika będącego zwyczajnym członkiem stowarzyszenia. Pełnomocnictwo w formie pisemnej winne być przedłożone Przewodniczącemu Walnego Zebrania.

  9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane, chyba że w jego obradach uczestniczą wszyscy członkowie.

  10. Możliwe jest podejmowanie uchwał przez Nadzwyczajne Zebranie Stowarzyszenia bez jego wcześniejszego zwołania pod warunkiem uczestnictwa w obradach wszystkich członków stowarzyszenia.

  11. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.

  12. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat.

  13. Wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Stowarzyszenia w drodze uchwały podjętej w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów uczestniczących w obradach zwyczajnych członków stowarzyszenia. W takim samym trybie członkowie Zarządu jak i Komisji Rewizyjnej mogą być w każdym czasie odwołani z pełnienia przez siebie funkcji. Uchwały jak wyżej podjęte być mogą przy obecności co najmniej połowy członków stowarzyszenia, zaokrąglanej w górę.

  14. Zarząd składa się z trzech do siedmiu osób, z których jedna pełni funkcję Prezesa Zarządu a dwie osoby funkcje Wiceprezesa Zarządu.

  15. Uchwały Zarządu stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równowagi głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu.

  16. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów. Dla ważności uchwał Komisji niezbędne jest uczestnictwo w obradach przynajmniej dwóch z trzech jej członków. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisji Rewizyjnej może ona podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

  17. W razie zmniejszenia się składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ich uzupełnienie może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż 2 członków Zarządu i jednego członka Komisji Rewizyjnej.

  § 21

  Do kompetencji Walnego Zebrania Stowarzyszenia w szczególności należy:

   1. Uchwalenie i zmiana statutu stowarzyszenia.

   2. Uchwalenie programu i form działania, ustalenie regulaminów działania władz i struktur stowarzyszenia.

   3. Uchwalenie budżetu stowarzyszenia.

   4. Wybór w głosowaniu (spośród członków zwyczajnych) władz i organów kontrolnych stowarzyszenia, w tym:

  1. Prezesa Zarządu,

  2. dwóch Wiceprezesów Zarządu

  3. członków Zarządu,

  4. członków Komisji Rewizyjnej.

   1. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej.

   2. Przyjmowanie oraz wykluczanie członków stowarzyszenia.

   3. Zatwierdzanie do realizacji projektów przedsięwzięć programowych i gospodarczych.

   4. Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Komisji Rewizyjnej.

   5. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia.

   6. Ustalanie wysokości składki.

   7. Podejmowanie innych uchwał w kwestiach uznanych za istotne przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.

  § 22

  Do kompetencji Zarządu należy kierowanie działalnością stowarzyszenia w okresie trwania kadencji, a w szczególności:

   1. reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

   2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Stowarzyszenia,

   3. współpraca z organami rządowej administracji ogólnej oraz władzami samorządowymi, a także innymi organizacjami i instytucjami w sprawach dotyczących stowarzyszenia,

   4. organizacja działalności programowej stowarzyszenia, w tym przyjmowanie i opiniowanie na podstawie kryteriów merytorycznych i finansowych projektów przedsięwzięć artystycznych,

   5. zarządzanie majątkiem stowarzyszenia,

   6. wykonanie innych zadań określonych uchwałami Walnego Zebrania Stowarzyszenia,

   7. zwoływanie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia.

  § 23

  1. W skład Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia wchodzą trzy osoby.

  2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

  1. kontrola co najmniej raz w roku całokształtu działalności stowarzyszenia i jego władz, a w szczególności gospodarki finansowej,

  2. składanie na Walnych Zebraniach Stowarzyszenia raz do roku sprawozdań z działalności stowarzyszenia,

  3. wnioskowanie w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu,

  4. prawo wglądu we wszystkie dokumenty stowarzyszenia,

  5. orzekanie w sprawach dotyczących naruszania postanowień statutu, uchwał władz i innych wykroczeń naruszających dobre imię stowarzyszenia,

  6. rozstrzyganie sporów powstałych na tle działalności stowarzyszenia,

  7. orzekanie kar organizacyjnych: upomnienie, nagana, wykluczenie ze stowarzyszenia.

  1. Od orzeczenia Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania Stowarzyszenia w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania orzeczenia.

  2. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej może określać regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.

  Rozdział 4

  Majątek Stowarzyszenia

  § 24

  1. Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członków stowarzyszenia, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.

  2. Stowarzyszenie z zachowaniem obowiązujących przepisów przyjmuje darowizny, spadki i zapisy oraz korzysta z ofiarności publicznej.

  3. Stowarzyszenie może otrzymać dotacje według zasad określonych w odrębnych przepisach.

  4. Majątek stowarzyszenia może składać się z nieruchomości, ruchomości, funduszy i papierów wartościowych.

  5. Na fundusze składają się:

  1. składki członków stowarzyszenia,

  2. inne świadczenia członków stowarzyszenia,

  3. darowizny, spadki, zapisy, dotacje, ofiarność publiczna,

  4. dotacje i środki pozyskane z funduszy unijnych, innych stowarzyszeń i organizacji krajowych i zagranicznych, jednostek samorządowych, grantów oraz funduszy celowych przeznaczonych na realizację określonych programów,

  5. udziały w spółkach i innych jednostkach,

  6. dochody z działalności statutowej.

  1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą za zasadach prawem przewidzianych. Dochód z tej działalności przeznaczony będzie na cele statutowe i nie podlega podziałowi między członków stowarzyszenia.

  § 25

  Do składania oświadczeń w imieniu stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu, z których przynajmniej jeden pełni funkcję Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu.

  Rozdział 5

  Zmiana statutu oraz rozwiązanie stowarzyszenia

  § 26

  Zmiana statutu

   1. Propozycje zmian statutu zgłaszać może każdy członek stowarzyszenia.

   2. Projekt zmian statutu winien zostać zgłoszony co najmniej jeden miesiąc przed terminem Walnego Zebrania Stowarzyszenia.

   3. Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia podjętej w głosowaniu jawnym większością 2/3 głosów w obecności co najmniej polowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.

  § 27

  Rozwiązanie stowarzyszenia

  1. Rozwiązanie stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia, podjętej w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.

  2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia, Walne Zebranie Stowarzyszenia powołuje Komisję Likwidacyjną, która zgodnie z ustaleniami zawartymi w uchwale przeprowadzi postępowanie likwidacyjne.